01/03 Naturskadeforsikring av betongkaier

Gå til hovedinnhold
Publisert:

01/03 Naturskadeforsikring av betongkaier

TIL MEDLEMSSELSKAPENE
I NORSK NATURSKADEPOOL


MELDING FRA SKADEUTVALGET NR 01/03

Oslo, 20. februar 2003


NATURSKADEFORSIKRING AV BETONGKAIER 

I henhold til ”Håndbok i naturskadeforsikring” kapittelet om ”Objekter som det er naturlig å forsikre” er det ikke anledning til å tegne brannforsikring på en ting når hensikten overveiende er å dekke mot naturskade og ikke brann. Det er heller ikke anledning til å skille ut enkelte objekter av en gruppe når deler av gruppen objekter er spesielt naturskadeutsatt.

Betongkaier er en type objekter som kan ligge i grenseland. I utgangspunktet vil det ikke være naturlig å brannforsikre en betongkai. Dersom imidlertid en større del av kaien er bebygget eller det på kaien er andre faste innretninger som det er naturlig å brannforsikre, vil det likevel kunne være naturlig å brannforsikre kaien. I så fall vil kaien også være dekket mot naturskader jf naturskadeforsikringsloven. 

Naturskader på kaier som det ikke er naturlig å brannforsikre, faller inn under dekningsfeltet til Statens naturskadefond. Husk at melding om skade må sendes lensmannen – utenfor lensmannsdistrikt tingretten – innen 4 uker etter at skaden er inntrådt. (Merk at Statens naturskadefond dog ikke erstatter skade på eiendom som tilhører stat, fylkeskommune eller kommune.)

Dersom det er tegnet brannforsikring på betongkai uten at dette er naturlig, jf retningslinjene ovenfor, må evt. naturskade erstattes av selskapet i h.h.t. vilkårene. Skaden kan dog ikke belastes Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond dekker heller ikke skade så lenge forsikring er tegnet.

· Eventuelle spørsmål om ovenstående kan rettes til Skadeutvalgets medlemmer eller til Poolens administrasjon ved fagsjef Jørgen Nielsen, telefon 23 28 44 45, evt. mailadresse:
pool@fnh.no.


Med vennlig hilsen
Norsk Naturskadepool

Knut Kristiansen Arne Lycke Henning Simonsen

Stein Sværi

Knut Wibe-Lund