Norsk Naturskadepool organisasjon

Gå til hovedinnhold
Publisert dato: 01.01.2017

Norsk Naturskadepool organisasjon

Instruksen fastsetter hvordan naturskadepoolen skal organiseres. Administrasjonen besørger den daglige drift av poolen, innkalling til styremøter, årsmøter samt foretar den nødvendige skadeutligning mellom selskapene.

Administrasjonen tegner med støtte fra Reassuranseutvalget nødvendig reassuranse for selskapenes maksimale engasjement for naturskader. Poolen vil også "fronte" utad i saker av felles anliggende samt besørge den generelle kontakten med den statlige naturskadeordningen, administert av Landbruksdirektoratet, berørte departement, Meteorologisk Institutt m.v.

Naturskadepoolen har et styre på 8 personer med personlige varamenn som er innvalgt fra medlemsselskapene og Finans Norge. 

Skadeutvalget består av 5 personer. Skadeutvalget fører den nødvendige kontroll med de skader som selskapene krever utlignet samt tar initiativ ved større skader hvor flere selskap og/eller den statlige naturskadeordningen er involvert. Skadeutvalget samordner og koordinerer skadeoppgjøret ved storskader, informerer selskap og media samt følger opp taksering og skadebehandling. Utvalget vurderer på dette grunnlag forbedringer/endringer av rutiner.

Utvalget utfører og koordinerer prosjekter pålagt av styret. Det kan rette henstilling til selskapene i forbindelse med skadeoppgjør om helt eller delvis å avstå fra krav om fordeling av skader som utvalget mener ikke går inn under ordningen. Ved uenighet mellom selskap og utvalget er naturskadepoolens styre avgjørende instans, evt. avgjøres saken ved voldgift i samsvar med instruksen § 13.

Skadeutvalget har myndighet til å gjennomgå hvilken som helst skade som et selskap krever dekket i NP. Utvalget vil dessuten kunne rettlede selskaper og saksbehandlere hvis det oppstår tvil om hvordan skader skal behandles.