Avregning av skader

Gå til hovedinnhold
Publisert dato: 01.01.2017

Avregning av skader

Selskapene melder skaden til poolkontoret i Finans Norge i henhold til retningslinjer gitt i vedlegg 3. Av dette vedlegg fremgår også hvordan selskapene gis tilbakemelding om utligningen på måneds- og kvartalsbasis. Disse oversiktene inneholder også opplysning om reassurandørenes andel av totale skader.

Erstatningen for den enkelte naturskade er en felles selskapssak, og rammer ikke et enkelt selskap. For den del det søkes refusjon for gjennom Norsk Naturskadepool kreves det derfor av selskapene at de holder naturskadene utenfor det vanlige skadeopplegg.

Grunnlaget for fordeling av utbetalt erstatning er brannforsikringssum for ting. Der hvor en forsikring omfatter annet enn brannforsikring av ting, skal forsikringssummer for slike andre ting ikke medregnes i fordelingsgrunnlaget.

Premien for naturskadeforsikringen holdes adskilt fra selskapets øvrige premie. Premien beregnes for hver enkelt forsikringsavtale, og skal fremkomme med eget premiebeløp i forsikringsbeviset. Premiesatsen er i 2018 0,07 promille av forsikringssummen på ting, men vurderes hvert år av naturskadepoolens styre opp mot utbetalinger og oppsparte fonds.

Den premie som selskapene innkrever for lovbestemt naturskadeforsikring må føres på egen konto i selskapet og beholdes der. Selskapet må fra denne konto betale sin forholdsmessige andel av de samlede naturskader som rammer skadeforsikringsselskaper med konsesjon på brannforsikring i Norge. I tillegg fordeles naturskadepoolens omkostninger og reassuransepremie etter samme fordelingsnøkkel. Eventuelt overskudd tilføres et særskilt naturskadefond som bare skal dekke lovbestemte naturskader. Fondets størrelse skal fremgå av selskapets regnskaper.