Avgift ved brannforsikring i utenlands selskap som ikke er medlem av poolen

Gå til hovedinnhold
Publisert dato: 01.01.2017

Avgift ved brannforsikring i utenlands selskap som ikke er medlem av poolen

For å hindre uthuling av det eksisterende premiegrunnlag for Norsk Naturskadepool og unngå konkurransevridning har myndighetene besluttet at forsikringstaker som tegner brannforsikring i utenlandsk selskap som ikke er medlem, skal betale en avgift til Norsk Naturskadepool. Avgiften beregnes etter den samme sats som vanlig naturskadeforsikring.

Kopi av forskrift fastsatt ved kgl. resolusjon av 25. november 1994 gjeldende fra 1. januar 1995 følger som vedlegg 4.

Avgiften dekker ikke noen forsikringsrisiko. Forsikring av naturskaderisikoen må tegnes i eget selskap. Naturskadeforsikring alene kan dog ikke tegnes i norsk selskap samtidig som risikoen utlignes i Poolen.

Avgiften skal beregnes av forsikringssummen for brannforsikring gjeldende bygning og innhold på lik måte som ved beregning av ordinær naturskadepremie. Er dekningen tegnet på førsterisikobasis, skal avgiften beregnes på grunnlag av gjenoppføringsprisen på bygning og gjenanskaffelsesverdien på annet.

Selskapene oppfordres til å melde til Poolen de tilfeller de kjenner til av forsikring av norsk risiko i utenlandsk selskap.