Publisert dato: 01.01.2017

Andre erstatningsordninger

Statens naturskadeordning

Statens naturskadeordning dekker skade som følge av naturulykke på:

 • Hage, hageanlegg, gårdsplass og tilførselsvei utover 5 dekar knyttet til bolig- eller fritidshus.
 • Øvrig grunn, herunder all jord- og skogareal, all utmark, øvrig hage og mur
 • Skogsvirke på rot ved andre naturskader enn storm
 • Frukttrær, bærbusker
 • Gjerder i skog- og jordbruk
 • Veier og bruer
 • Kaier som ikke kan brannforsikres
 • Fiskedammer
 • Innsatsvarer i jordbruk (sådd, men ikke høstet)
 • Gjenstander hvor det ikke er adgang til å tegne en alminnelig forsikring

Følgende ting kan komme inn under ordningen med billighetserstatning fra Statens naturskadeordning:

 1. Avling på rot: Tap av årets avling og frukt på tre når tapet ikke dekkes av Katastrofefondet for planteproduksjon
 2. Oppdrettsanlegg for fisk: Utstyr i sjøen for produksjon av fisk
 3. Småbåt/fiskeredskap/fisk: Dersom det ikke er adgang til å forsikre seg mot slike skader ved en alminnelig forsikringsordning

Skade på eiendom som tilhører staten, en kommune eller en fylkeskommune erstattes ikke av Statens naturskadeordning. Det samme gjelder for eiendom som tilhører selskap m.v., som er dannet ved overføring av offentlige midler.

Skader meldes i samsvar med den statlige naturskadeordningens retningslinjer slik de fremkommer på ordningens hjemmeside – www.naturskadeordningen.no – senest 3 måneder etter skadetidspunktet

Katastrofefondet for planteproduksjon

Tap av avling - avling på rot, frukt på tre (men ikke høstet). Skadene meldes til landbruksavdelingen i kommunen.