Objekter som det er naturlig å brannforsikre

Gå til hovedinnhold
Publisert dato: 01.01.2017

Objekter som det er naturlig å brannforsikre

Brannforsikring i forhold til naturskadepoolen

Naturskadepremien beregnes på grunnlag av forsikringssummen for tingen. Naturskadepremien er den samme enten det dreier seg om enkel brannforsikring eller en sammensatt kombinert forsikring med tilleggsdekninger.

Ved brannforsikring dekkes naturskade på:

 • Bolighus og byggverk som er tilknyttet dette. Er den forsikrede ting et bolighus eller fritidshus omfatter forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg, gårdsplass og tilførselsvei knyttet til bolig- eller fritidshuset. Arealet er oppad begrenset til 5 dekar, inkludert den delen av tilførselsvei som ligger innenfor hagen, hageanlegget og gårdsplassen.
 • Industribygg, herunder plasthaller.
 • Andre bygninger.
 • Driftsbygninger i jord- og skogbruk, også bygninger som vanligvis ikke tilhører gårdstunet, så som seter, utløe o.l.
 • Veksthus, mink-, revegård o.l.
 • Sjøhus og naust.
 • Kaier av tre og slipp av tre samt fiskehesjer/-hjeller med eller uten fisk.
 • Idrettsanlegg så som hoppbakke, standplassoverbygg, tribuner o.l.
 • Varelager, se også naturskadevilkårene om motorvogn m.v. når disse er varer i næringsvirksomhet.
 • Annet løsøre, unntatt det som er nevnt i Lov om naturskadeforsikring §1, annet ledd:
  Unntatt er skog, avling på rot, varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter og ting i disse, fiskeredskap på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen. Selskapet svarer heller ikke for naturskade som alene rammer antenner, skilt o.l.

Naturskader skal gjøres opp i samsvar med selskapets vilkår for brannskader. Selskapet kan avregne i samsvar med gjeldende avregningsvilkår – se Forsikringsavtalen/vilkårene / Vilkår / Sirkulære 07/15 / Sirkulære 12/15

Naturskadepoolen har i tillegg presisert at følgende objekter uansett ikke kan belastes poolen selv om det foreligger gyldig brannforsikring:

 1. Enhver form for oppdrettsanlegg med fisk - i sjøen også omfattende varer, forbruksvarer, påstående utstyr, bebyggelse o.l.
 2. Bruer, klopper o.l.
 3. Moloer, damanlegg o.l.
 4. Sjøkabler, fjordspenn og luftspenn over vann inkl. feste på land

Selskapene anbefales å bruke dekningsformer som ikke har automatisk avregning med naturskadepoolen dersom selskapene ønsker å dekke naturskade for disse objektene.

Det er ikke anledning til å tegne brannforsikring på en ting når hensikten overveiende er å dekke mot naturskade og ikke brann. Således er det heller ikke anledning til å skille ut enkelte objekter av en gruppe når deler av gruppen objekter er spesielt naturskadeutsatt.

Eksempel: Brannforsikring av kraftledning med master/stolper hvor bare enkelte av mastene/stolpene er forsikret fordi de er lokalisert i et skredutsatt område.

Vilkårenes tilleggsdekninger

Poolen skal bare utligne lovbestemte tingskader som er forsikret mot brannskade. Dersom selskapet har tilleggsdekninger, har forsikringstaker krav på erstatning. 

Selskapet kan utlikne tilleggsdekninger i den grad det er tegnet forsikring mot brannskade og Vilkår for avregning gir anledning til utlikning.

Forsikring på annen måte

Naturskade som kan dekkes under eventuell kaskoforsikring tegnet i det enkelte selskap, kan ikke utlignes overfor Naturskadepoolen. Dette gjelder f.eks.:

 • Bil og tilhenger til bil
 • Maskinforsikring hvor det er gjort unntak for brann
 • All-risk forsikringer hvor naturskadepremie ikke er beregnet.
 • Traktorer, selvgående skurtreskere og andre kjøretøyer med egen fremdriftsmotor som er motorvogn i henhold til Vegtrafikkloven
 • Småbåter/fritidsbåter i fortøyning eller trukket opp på land

Oversikten er ikke uttømmende.