Ekstremvær og naturskader på sensommeren

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ekstremvær og naturskader på sensommeren

I år kom ekstremnedbøren tidligere og mer geografisk konsentrert enn det vi ofte har sett tidligere. Flere steder i landet er allerede hardt rammet av svært kraftig regn med påfølgende flom og jordskred.

I månedsskiftet juli/august ble Jølster, Førde og Gloppen i Sogn og Fjordane særlig hardt rammet av flere jordskred. En omkom og infrastrukturen fikk store skader. Erstatningene for bygninger, hageanlegg og andre materielle ting som dekkes gjennom naturskadeordningen, er likevel langt mindre enn man kunne ha fryktet. Foreløpige anslag på naturskadeerstatningene er på nesten 50 millioner kroner.

I tillegg kommer erstatninger gjennom andre forsikringsordninger. 

Reassuransens betydning for Norsk Naturskadepool

Grensen for når reassuransen slår inn, er i løpet av de siste årene blitt hevet, og er nå på 1,5 milliarder kroner per hendelse. Forsikringsselskapenes totale økonomiske ansvar for en enkelt naturskadehendelse er nå på 16 milliarder kroner. 

I 2011 var grensen for når reassuransen slår inn, altså egenregningen, på 600 millioner kroner.

Utregningene etter ekstremværet Dagmar er et av de mest kostbare og omfattende erstatningsoppgjørene som Naturskadepoolen har behandlet. 

Dagmar kostet 1,3 milliarder kroner, og nærmere 700 millioner kroner ble dekket av reassurandørene. Etter Dagmar som særlig rammet Vestlandet ble det meldt inn hele 20 000 skader. Også uværet Berit kom i 2011, og dette ekstremværet rammet særlig Nord-Norge. 

Naturskade- statistikk.jpg

*Tallene gjelder skader som kan defineres som naturskader etter lov om naturskadeforsikring.