Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Statens naturskadeordning

Den statlige naturskadeordningen (tidl. Statens naturskadefond) er endret fra 1.1.2017
Søknad om erstatning skal fra 2017 sendes direkte til Landbruksdirektoratet via/fra 
www.naturskadeordningen.no
Ny lov om erstatning for naturskader har trådt i kraft 1. januar 2017 - dette medførte bla. a. endringer i hvordan man søker om erstatning.
Veiledning fremgår av nettsiden, bl.a. dokumentasjon og søknadsfrist - som er senest 3 måneder etter skadetidspunktet.

Den statlige naturskadeordningen er endret fra 1.1.2017

Statens naturskadefond etablerte fra 1.1.2017 www.naturskadeordningen.no

Det er to hovedregler som avgjør om man kan få erstatning under den statlige ordningen; 

1. Skaden må direkte skyldes en naturulykke ved; Flom, storm, stormflo, skred, annen naturulykke.

2. Skadeobjektet kan ikke forsikres gjennom vanlig forsikring.

Statens naturskadeordning dekker alt som ikke kan forsikres gjennom en vanlig forsikring. Det som avgjør om skadelidte kan søke erstatning blir derfor om objektet kunne vært forsikret, ikke om det faktisk var forsikret.

Klagenemnda for naturskadesaker er felles instans for begge erstatningsordningene.

Har skadelidte fått et avkortet (nedsatt erstatning) eller avslått erstatningsoppgjør hos forsikringsselskapet, som skadelidte mener er uriktig - kan vedtaket m.a.o. påklages til Klagenemnda for naturskadesaker.

Andre klager på forsikringsselskapenes skadeoppgjør behandles internt i disse eller hos Forsikringsklagekontoret.

Klagefrister:

  • Klage må sendes Klagenemnda innen tre uker etter at vedtaket fra Statens naturskadeordning ble kjent
  • For klager på vedtak fra forsikringsselskapene er fristen seks måneder.

    Skal du klage videre på Klagenemnda for naturskadesakers avgjørelse, må du reise søksmål for de vanlige domsstolene. Dette må gjøres innen tre måneder etter at Klagenemndas vedtak er mottatt for saker som gjelder Statens naturskadeordning. For saker fra forsikringsselskapene gjelder de ordinære bestemmelser i foreldelseslovgivningen, dvs 3 år.

    Henvendelser til Klagenemda for naturskadesaker -  se adresse-blokk oppe til høyre
    •