Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Statens naturskadefond

Hvis du søker dekning fra Statens naturskadefond for skader på eiendom eller gjenstander som ikke kan dekkes ved en alminnelig forsikringsordning, må du melde fra til lensmannen, utenfor lensmanndistrikt til namsfogden eller politi med sivilrettslige oppgaver.

Melding til Statens naturskadefond

Meldingen må sendes innen 3 måneder etter skadetidspunktet. Denne fristen tolkes strengt. Hvis du har meldt fra til forsikringsselskapet eller til en statlig eller kommunal etat, kan fondet likevel akseptere meldingen.

Statens naturskadefond har et annet takseringssystem enn forsikringsselskapene. Takstene holdes ved lensmannsskjønn etter reglene i skjønnsloven. Dette styres av lensmannen i den kommunen hvor skaden har skjedd. Utenfor lensmannsdistriktene oppnevner tingretten en takststyrer. I tillegg til lensmannen/takststyreren blir det oppnevnt to skjønnsmenn. Skjønnsmennene oppnevnes av sorenskriveren og tas fra skjønnsmannsutvalget i distriktet.

Ankenemnda for Statens naturskadefond

Har du fått et avkortet eller avslått erstatningsoppgjør som du mener er uriktig, kan vedtaket påklages til Ankenemnda for Statens naturskadefond. Ankenemnda tar seg av klager på vedtak fra Statens naturskadefond. Nemnda behandler også klager på forsikringsselskapenes beslutninger, hvis det er tvil om det er en naturskade, eller ved tvil om betingelsene for avkorting er tilstede. Andre klager på forsikringsselskap sendes til Forsikringsklagekontoret.

Frister:

  • Klager må sendes Ankenemnda innen tre uker etter at du ble kjent med vedtaket fra Naturskadefondet.
  • For klager på vedtak fra forsikringsselskapene er fristen seks måneder.

Skal du klage videre på Ankenemndas avgjørelse, må du reise søksmål for de vanlige domsstolene. Dette må gjøres innen tre måneder etter at Ankenemndas vedtak er mottatt for saker som gjelder Naturskadefondet. For saker fra forsikringsselskapene gjelder de ordinære bestemmelser i foreldelseslovgivningen, dvs 3 år.